หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

   เมื่อประมาณปี พ.ศ.2436 มีฐานะเป็นหน่วยตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2456  จึงยกฐานะขึ้น เป็นกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ มีอำเภอที่อยู่ในความรับผิดชอบ 5 อำเภอ ดังนี้
      1) อำเภออุทัยกาฬสินธุ์
      2) อำเภอสหัสขันธ์
      3) อำเภอกุฉินารายณ์
      4) อำเภอกมลาไสย
      5) อำเภอยางตลาด
   ขึ้นตรงต่อมณฑลร้อยเอ็ด ครั้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2474 ได้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ถูกยุบเป็นอำเภอ และกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ได้ถูกยุบไปด้วย และขึ้นตรงต่อกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
   เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2490 ทางราชการได้ประกาศยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดตามเดิม และหน่วยตำรวจจังหวัด กาฬสินธุ์ ก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกองกำกับการตำรวจจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยครั้งแรกมีที่ทำการได้อาศัยสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาเมื่อปลายปี 2535 ได้ย้ายมาเปิดที่ทำการ ณ อาคารหลังใหม่จนถึงปัจจุบัน

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ

ยศ

ชื่อ

สกุล

จาก

ถึง

  1 ร.ต.อ.  อุดม  อุดรมกุล 2490 2491
  2 ร.ต.อ.  จรูญ  ชาติญานนท์ 2491 2494
  3 พ.ต.ต.  บำรุง  รัตนจันทร 2494 2495
  4 พ.ต.ต.  สังเวียน  ทองนพ 2495 2496
  5 พ.ต.ต.  พิรมย  ดั้นเมฆ 2496 2500
  6 พ.ต.ต.  เลื่อม  มั่นเปล่ง 2500 2501
  7 พ.ต.ต.  สงวน  วัฒนาวรางกูร 2501 2502
  8 พ.ต.ท.  ณรงค  วงษ์หนองหว้า 2502 2503
  9 พ.ต.ต.  ชาติ  สุนทรสิงห์ 2503 2504
10 พ.ต.ท.  รุจ  บุญญาอารักษ 2504 2507
11 พ.ต.อ.  ชาย  นรศักดิ์ 2507 2508
12 พ.ต.อ.  ประกอบ  ชูเทศะ 2508 2512
13 พ.ต.อ.  จรุง  กนิษฐสุต 2510 2512
14 พ.ต.อ.  วุธว์  จันทร์พิทักษ์ 2512 2513
15 พ.ต.อ.  ประธาน  สงวนศักดิ์ 2513 2515
16 พ.ต.อ.  สินาด  เอกพจน์ 2515 2518
17 พ.ต.อ.  ประสาท  ศัตรูแสยง 2518 2518
18 พ.ต.อ.  เรือง  วาดเขียน 2518 2519
19 พ.ต.อ.  บัญญัติ  โนนศรีชัย 2519 2525
20 พ.ต.อ.  ชาย  พันธุเดช 2525 2526
21 พ.ต.อ.  เอกชัย  ทิวถนอม 2526 2528
22 พ.ต.อ.   เสถียร  วงษ์ทิพย์ 2528 2531
23 พ.ต.อ.  อชิรวิทย์  สุพรรณเภสัช 2531 2532

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ

ยศ

ชื่อ

สกุล

จาก

ถึง

24 พ.ต.อ.  อชิรวิทย์  สุพรรณเภสัช 2532 2533
25 พ.ต.อ.  ทรงชัย  สวยสม 2533 2534
26 พ.ต.อ.  ชาตรี  รัตตศิริ 2534 2535
27 พ.ต.อ.  อาจหาญ  วิไลกิจ 2535 2537
28 พ.ต.อ.  สมศักดิ์  พิศุทธิสุวรรณ 2537 2538

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ

ยศ

ชื่อ

สกุล

จาก

ถึง

29 พล.ต.ต. นาวิน สิงหะผลิน 2538 2538
30 พล.ต.ต. นิยม ไกรลาศ 2538 2540
31 พล.ต.ต. พีรศักดิ์ เพรียวพานิช 2540 2542
32 พล.ต.ต. สมวงษ์ ลิปิพันธ์ 2542 2546
33 พล.ต.ต. กวี สุภานันท์ 2546 2549
34 พล.ต.ต. พิสัณห์ อาวีกร วรเทพนิตินันท์ 2549 2552
35 พล.ต.ต. คณิสร  น้อยนารถ 2552 2556
36 พล.ต.ต. มนธน ทิพย์จันทร์ 2556 2557
37 พล.ต.ต. อภิชิต เทียนเพิ่มพูล 2557 2559
38 พล.ต.ต. มนตรี จรัลพงศ์ 2559 2561
39 พล.ต.ต. ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี 2561 ปัจจุบัน