สำนักงานผู้บังคับการ


พ.ต.ท.ไชยยง  คงทอง
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์
หน.สง.ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.อ.ฐาปนพงศ์ มโนขันธ์
รอง สว.อก.สภ.ห้วยผึ้ง
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.อ.เด่นพงษ์ เพ็ชรปราณี
รอง สว.จร.สภ.สหัสขันธ์
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ด.ต.สุรศักดิ์ มโนชัย
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ด.ต.ศักดา ศาลาประทีป
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


จ.ส.ต.หญิง อรกัญญา  พลเอี่ยม
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์