งานธุรการและกำลังพล


ร.ต.อ.สุทธิพงษ์ บรรณกิจ
รอง สว.จร.สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ปรก.รรท.สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.อ.ฤทธิโรจน์ ถินไผ่บูรณ์
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.อ.พิชิต ปรีประดิษฐ์
รอง สว.สส.สภ.สหัสขันธ์
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.อ.หญิง วลัยพรรณ  จำปาสี
รอง สว.ธร.สภ.โนนสูง จว.กาฬสินธุ์
ปรก.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.อ.หญิง รุ่งอรุณ  ปิ่นสุข
รอง สว.ธร.สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.ท.หญิง อรพรรณ ศรีนวลอ่อน
รอง สวป.สภ.นากุง
ปรก.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.ต.สิทธิชัย บรรพต
รอง สว.(ป.) สภ.กมลาไสย
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ด.ต.ฉัตรชัย ภูตาโก
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฆ้องชัย
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


จ.ส.ต.หญิง วันวิไล ลมคำภา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ปรก.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์


จ.ส.ต.สุขสันต์ อัศวภูมิ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ปรก.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์


นายดาบเฉลิมพล  อ่อนพรรณา
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3 ภ.จว.กาฬสินธุ์


นางสาว วัลยา  เสริฐสนิท
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3 ภ.จว.กาฬสินธุ์