งานนโยบายและแผน


พ.ต.ท.เด่น อ่อนปาน
สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์


พ.ต.ท.ประจักษ์  ตาละซอน
สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์


พ.ต.ท.สังคม  ปากวิเศษ
สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.อ.ไพฑูรย์  มีสุข
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.อ.จิตติกร มูลจันทร์
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.อ.หญิง บันเทิง รัดที
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.อ.หญิง สุภาพักตร์ ภูล้ำผา
รอง สว.ธร.สภ.คำม่วง 
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ด.ต.สมคิด กอบัว 
ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ 
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ด.ต.ปองพล เจริญชาติ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นากุง 
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ วงษ์สุวรรณ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ์ 
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.ท.หญิง สุพิศ พันธุ์สมบัติ
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์
ปรก.ภาค ๔