งานส่งกำลังบำรุง


พ.ต.ท.รัฐพล ไชยโย
สว.สส.สภ.ร่องคำ 
รรท.สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.อ.กมล นัยวัฒน์
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.ท.สมพงษ์ ภูแข่งหมอก
รอง สว.(ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ์ 
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.ต.ไชยา ภูจักงาม
รอง สว.(ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ์ 
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.ต.ชวน ฆารบุญ
รอง สว.(ป.) กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์  
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ด.ต.อุรชาติ ภูบุญเต็ม
ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ 
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ด.ต.หญิง คนึงนุช ตามวิสัย
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยางตลาด 
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ด.ต.ทรงวุฒิ นันบุญ 
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ์ 
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์