งานงบประมาณและการเงิน


พ.ต.ท.หญิง ศศิร์ภาพร  ภูตะคาม
สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.อ.หญิง ยุวะลัย อาจหาญ
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.อ.หญิง สุภาพ เกิดศรีทอง
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.อ.อนุสรณ์ แข็งกล้า
รอง สว.สส.สภ.นามน
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.อ.บพิตร ไชยสถิตย์
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.อ.หญิง รชยา สระแก้ว
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.อ.หญิง ณิภาพร ภูนาตีบ
รอง สว.ธร.สภ.สหัสขันธ์
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.อ. หญิง วรรณภา ภูผานิล
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ร.ต.อ. อำพัน ภูสะทด
รอง สว.(ป.) สภ.กมลาไสย
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ด.ต.วรากร ปรีดีย์
ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


ด.ต.หญิง ดลลภัส คชอุฤทธิ์
ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์