คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดกาฬสินธุ์

นายไกรสร กองฉลาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธาน

 

พล.ต.ต.ทินณะรัตน์  เพ็ชรพันธ์ศรี
รรท.ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์
รองประธานกรรมการ คนที่ ๑

 

ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์  วชิระพิภัทร์กุล
อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
รองประธานกรรมการ คนที่ ๒

 

พล.ต.ต.หัสชัย เรืองมาลัย
ผบก.อก.ภ.๔
กรรมการ

 

พ.ต.อ.ทวีรัชต์  ศรีธวัชพงศ์
รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์
กรรมการ

 

พ.ต.อ.โสภณ  วารี
รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์
กรรมการ

 

พ.ต.อ.ชาตรี  ปรีชากุล
รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์
กรรมการ

 

พ.ต.อ.ออมสิน  ตรารุ่งเรือง
รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์
กรรมการ

 

พ.ต.อ.ไพโรจน์  ไทยพุทรา
รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์
กรรมการ

 

พ.ต.อ.อุกฤษฏ์ ทรงชัยสงวน
รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์
กรรมการ

 

 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดกาฬสินธุ์
กรรมการ

 

นายยงยุทธ  หล่อตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาสินธุ์
กรรมการ

 

พ.ต.ท.วิศิษฐิ์ธรัฐฐิ์ แก่นอินทร์
สว.ทล.๑ กก.๔ บก.ทล.
กรรมการ

 

นายศุภเดช การถัก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา

 

ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๔
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
กรรมการ

 

นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กรรมการ

 

นายโชฎึก  คงสมของ
เจ้าของกิจการสวนดอนธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว และธุรกิจบริการ
กรรมการ

 

นายวิรัช  พิมพะนิตย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพะนิตย์ แก๊ส
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพานิชกรรม และธุรกิจการเงิน
กรรมการ

 

นางวราพร  มูลศรีแก้ว
ประธานมูลนิธิสว่างกาฬสินธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
กรรมการ

 

นางนิตยา  กัณฑิศักดิ์
เจ้าของกิจการโปโลฟาร์ม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรม

 

นายไพรัตน์  กาญจนาศิริวรรณ
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
กรรมการ

 

นายยุทธนา  เกียรติดำเนินงาม
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
กรรมการ

 

นายพรสวัสดิ์  สวัสดิ์พานิช
ประชาชน
กรรมการ

 

พ.ต.ท.ไชยยง  คงทอง
รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขานุการ

 

พ.ต.ท.เด่น  อ่อนปาน
สารวัตรฝ่ายอำนวยการ
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ช่วยเลขานุการ